AmkA.Info Online – መምርሒ ንሓበሬታ፡ ናብ ማእከላት ምኽሪ፡ ከምኡ’ውን ኣገልግሎታት

ከም ወለንተኛ ኮይንካ ምስራሕ

Print

ብወለንታ ክትሰርሕ ትደሊ ዲኻ፧ ኣብ ፍራንክፈርት ንኻልኦት ሰባት ክትሕግዝ እትኽእለሉ ብዙሕ መንገድታት ኣሎ።

ኣብዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

ብዛዕባ ብወለንታ ክትሰርሓሎም ትኽእል ዅሉ ዝተፈላለዩ መገድታት ክትፈልጥ ትደሊ ዶ፧

ኣብዞም ዳታቤዛት ክትሕግዝ ትኽእለሉ ምቹኣት ፕሮጀክትታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ካብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዛዕባ ወለንታዊ ስራሕ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

ንሓደ ናይ ምዕዶ መደብ ክትድግፍ ትደሊ ዲኻ፧

ምኹስኳስ ማለት ንሓደ ሰብ ከተሰንዮን ክትድግፎን ከለኻ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ፍራንክፈርት ጋሻ እንተኾይኑ። እዞም ኩሎም ፕሮጀክትታት ኩሉ ግዜ ወለንተኛታት ይደልዩ እዮም፤

ሕተተና ጥራይ! ማእከል ምኽሪ AmkA.Info

ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ:  AmkA.Info ተወሳኺ ሓገዝ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ቴሌፎን፤ 069 – 21 24 15 15

ወይ ድማ ብኢ-መይል ጽሓፍ፤ amka.info@stadt-frankfurt.de

ቋንቋታት ጀርመንኛ፡ እንግሊዝኛን ንዛረብ ኢና።

ክትሕግዝ ድሌት ኣለካ ድዩ፧ ክንድግፈካ ኢና!

ንኻልኦት ሰባት ምድጋፍ ትፈቱ ዲኻ፧ ስለዚ "ንክትፈልጦ ጽቡቕ" (Gut zu wissen) ዝብል ተኸታታሊ ፍጻመታት ብጻሕ። እዚ ተኸታታሊ ፊልም ብ Katholische Erwachsenenbildung, Caritas Frankfurt e. V. ከምኡውን AmkA ዝተዳለወ እዩ። ሕቶታት ክትሓትት፡ ርክባት ክትገብርን ካልኦት ውፉያት ሰባት ክትላለን ትኽእል ኢኻ።

ኩሎም ዕለታትን ሓበሬታን፤
www.amka.de/gut-zu-wissen