ሓበሬታ ንወለዲ

ውላድካ ትምህርቲ ይጅምር ኣሎ።

Print

ውላድካ መባእታ ትምህርቲ ይጅምር ኣሎ። ምናልባት ብዙሕ ሕቶታት ክህልወካ እዩ። ነዞም ኣርእስታት ዝምልከቱ መላግቦታት ኣብዚ ኣዳሊናልካ ኣለና፤

መባእታ ቤት ትምህርቲ

ውላደይ መዓስ እዩ ትምህርቲ ክጅምር ዘለዎ? ውላደይ ንቤት ትምህርቲ ከመይ ጌረ የመዝግቦ? እዚ ኩሉ ብ Schulämter Hessen (ቦርድታት ቤት ትምህርቲ Hessen) ከምኡ ውን ብ Kultusministerium Hessen (ሚኒስትሪ ትምህርትን ባህላዊ ጉዳያትን Hessen) ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ክትመሃር ኢኻ ንኣብነት፤

  • ውላድካ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ኣብ ዘለዎ እዋን
  • እቲ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ እንታይ እዩ
  • ክፍልታት ቅድመ ትምህርቲ እንታይ እዮም
  • ውላድካ ከመይ ጌርካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተመዝግቦ
  • ውላድካ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ዝያዳ ኣፍልጦ ብዛዕባ እቲ ብሓኪም ቤት ትምህርቲ ዝግበር መርመራ።

www.schulaemter.hessen.de/schulbesuch/einschulung
www.kultusministerium.hessen.de/schulformen

ውላድካ ናብ ዝደለኻዮ መባእታ ቤት ትምህርቲ ክትሰድዶ ኣይትኽእልን ኢኻ። ውላድካ ናብቲ ኣብ መንበሪ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ኣለዎ። እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ("Schulbezirk" ብቋንቋ ጀርመን) እዩ። ኣገዳሲ ምኽንያት እንተሃልዩ፤ ውላድካ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዘን ክልተ ገጻት ኢንተርነት ናይ Schulämter Hessen ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤
www.schulaemter.hessen.de/schulbezirke
www.schulaemter.hessen.de/schulwechsel

ኣብ ፍራንክፈርት ኣየነይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ምዃና ኣብዚ ክትዕዘብ ትኽእል።
www.frankfurt.de

ኣብ ኣውራጃኻ ምቹኣት መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ን Schulwegweiser für Grundschulen (መምርሒ መባእታ ቤት ትምህርቲ) ተጠቂምካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤
www.frankfurt.de/wegweiser/grundschulen

Kultusministerium Hessen (ሚኒስትሪ ትምህርትን ባህላዊ ጉዳያትን Hessen) ኣብዚ "flexibler Schulanfang" እንታይ ማለት ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ማለት፤ ኩሎም ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ትጽቢት ዝግበረሎም ህጻናት እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተቐባልነት ክረኽቡ እዮም። እዚ ንኣብነት ቋንቋ ጀርመን ገና ኣጸቢቖም ዘይፈልጡ ህጻናት የጠቓልል። መምህራን ንህጻናት ቀዳማይን ካልኣይን ክፍሊ ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለታት ይምድብዎም። ውላድካ ዝቕመጠሉ ጉጅለ ኣብ ዕድሚኡን ዕብየቱን ይምርኮስ። እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ውላድካ ድሕሪ ቀትሪ ኣበይ ክሕብሐብ ከም ዝኽእል እውን ይሕብረካ።
www.kultusministerium.hessen.de/flexibler-schulanfang

እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪም ንውላድካ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ክምርምሮ እዩ። እዚ ሕክምናዊ መርመራ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ትምህርቲ ንውላድካ ትኽክለኛ ነገር ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ እዩ ዝግበር፤ ውላድካ ጽቡቕ ጌሩ ክሰምዕን ክርኢን ይኽእል ድዩ? ውላድካ ስቕ ኢሉ ኮፍ ክብል ይኽእል ድዩ? ውላድካ እቲ መምህር ዝብሎ ክርድኦ ድዩ፧ ውላድካ ኣብ ዕማማት ከድህብ ይኽእል ድዩ? ብዛዕባ እዚ መርመራ ዝያዳ ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (ፌደራላዊ ማእከል ትምህርቲ ጥዕና) ክትረክብ ትኽእል። እዚ መርበብ ሓበሬታ ውላድካ ብኸመይ ብዘይ ስግኣት ናብ ቤት ትምህርቲ ከም እተእትዎ እውን ይገልጽ እዩ።
www.kindergesundheit-info.de

Landesausländerbeirat (ቤት ምኽሪ ዜጋታት ወጻኢ ሃገራት) "Unser Kind kommt in die Schule" ዝበሃል ብዛዕባ ምጅማር ትምህርቲ ዝገልጽ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ኣሎ። 20 ገጻት ዘለዎ ኮይኑ ትምህርቲ ንምጅማር ኣገደስቲ ስጉምትታት ዝገልጽ እዩ። እታ ንእሽቶ መጽሓፍ ከም PDF ፋይል ኣብዚ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ፤
www.agah-hessen.de/Unser_Kind_kommt_in_die_Schule

ስርዓተ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጀርመን

ብዛዕባ ስርዓተ ቤት ትምህርቲ ጀርመን ገና ዝኾነ ተመኩሮ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ወይ ሕማቕ ተመክሮታት ኣጋጢሙካ ይኸውን። ከምኡ እንተኾይኑ "Education Y" ዝብል መደብ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ መደብ፤ ደቆም ትምህርቲ ናይ ዝጅምሩ ወለዲ ኣኼባታት የዳሉ። ኣብቲ ኣኼባታት ምሁራትን መምህራንን እውን ይሳተፉ እዮም። ኣብ መዓልታዊ ህይወት ምስ ውላድካ ከመይ ጌርካ ከም እትመሃር ዝኣመሰሉ ነገራት ምኽርታት ይህቡ።
www.education-y.de

ናብ መበገሲ ገጽ ንመለስ "ሓበሬታ ወለዲ"

ኣርእስቲ ምረጽ AmkA.Info Online – መምርሒ ሓበሬታ፣ ማእከላት ምኽሪ፣ ኣገልግሎታት

 

ሕተተና ጥራይ! ማእከል ምኽሪ AmkA.Info

ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ: AmkA.Info ተወሳኺ ሓገዝ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ቴሌፎን፤ 069 – 21 24 15 15

ወይ ድማ ብኢ-መይል ጽሓፍ፤ amka.info@stadt-frankfurt.de

ቋንቋታት ጀርመንኛ፡ እንግሊዝኛን ንዛረብ ኢና።