ሓበሬታ ንወለዲ

ደገፍ የድልየካ

Print

ንውላድካ ደገፍ የድልየካ ድዩ ወይስ ገንዘባዊ ሓገዝ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ?

ኣብዚ ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤

ውላድካ ኣብ ትምህርቲ ፍሉይ ሓገዝ የድልዮ ድዩ?

ገለ ቆልዑ ካብ ካልኦት ድሒሮም እዮም ዝምዕብሉ። ውላድካ ምዝራብ ደንጉዩ ድዩ ጀሚሩ? ወይስ ውላድካ ብንጹር ኣይዛረብን እዩ? ውላድካ ኣተኩሮ ንምግባር ይኸብዶ ድዩ? ወይስ ቀልጢፉ ይሓርቕ ድዩ? ብዛዕባ ዝኾነ ካብዞም ነገራት ርግጸኛ እንተዘይኮይንካ፤ ክሕግዙ ዝኽእሉ ሓካይም ወይ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ኣለዉ። ኣብ Sozialpädiatrisches Zentrum Frankfurt ንውላድካ ክሕግዙ ዝኽእሉ ብዙሓት ክኢላታትን ሓካይምን ኣለዉ።
www.spz-frankfurt.de

ብተወሳኺ ካብ ማእከል ቅድመ ምትእትታው ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፤
www.netzwerk-fruehe-hilfen-frankfurt.de/fruehfoerderstellen

ውላድካ ፍሉይ ጠለብ ኣለዎ ድዩ? ንኣብነት ብግቡእ ክሰምዕ ስለ ዘይኽእል? ወይ ድማ ብግቡእ ክዛረብ ስለዘይክእል? ከምዚ እንትኾይኑ ብፍላይ ትኽክለኛ ቤት ትምህርቲ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ንፍሉይ ድሌት ዘለዎም ህጻናት ዘገልግላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ከተማ ፍራንክፈርት ኤኤም ሜይን ክትረክብ ትኽእል።
www.frankfurt.de/jugendhilfe-und-sozialpaedagogische-foerderung

ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ትምህርቲ ደገፍ ንዘድልዮም ህጻናት መደባት ኣለወን። እዞም መደባት እዚኦም ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ጉጅለታት፤ ናይ ቋንቋ ደገፍ ወይ ናይ ትምህርቲ በዓላት ክኾኑ ይኽእሉ። ንነኣሽቱን ንዓበይቲ ህጻናትን ዝኾኑ መደባት ኣሎ። ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ መርበብ ሓበሬታ ከተማ ፍራንክፈርት ኤኤም ሜይን ፍላይር ከተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣድራሻን ቁጽሪ ተሌፎንን ናይቶም ክትረኽቦም እትኽእል ሰባት እውን ክትረክብ ኢኻ።
www.frankfurt.de/foerderung

ውላድካ ወይ ኣብ ስድራቤትካ ዘሎ ሰብ ስንክልና ኣለዎ ድዩ? ማሕበር Gemeinsam leben Frankfurt ንስንኩላን ኣካል ምኽሪ ይህብ።
www.gemeinsamleben.frankfurt.de

ንወለዲ፤ ንቆልዑ ወይ ንስድራቤታት ዝኸውን ማእከል ምኽሪ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ?

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ገዛኻ ነገራት ስለ ዝኸበደ ምኽሪ የድልየካ ድዩ? ምናልባት ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጸገም ስለ ዘጋጥሞ ሕቶታት ኣለካ ድዩ? ወይስ ውላድካ ጎነጽ ኣጋጢምዎ ድዩ?

ኣብ ኣውራጃኻ ካብ Erziehungsberatungsstellen (ክሊኒካት መምርሒ ህጻናት) ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምኽሪ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት፤ ከም ዓረብኛ፤ እንግሊዝኛ፤ ሩስያኛ፤ ታማዚት ወይ ቱርኪኛ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
www.ebffm.de

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከተማ ፍራንክፈርት ኤኤም ሜይን ዝርዝር ናይ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ማእከላት ምኽሪ ኣሎ። እዘን ማእከላት ኣብ ከም ምክልኻል ህጻናትን መንእሰያትን ወይ ጾታዊ ወይ ዘቤታዊ ዓመጽ ዝኣመሰሉ ነገራት ምኽሪ ይህባ።
www.frankfurt.de/beratungsstellen

ኣብ ፍራንክፈርት ዝርከባ ኣብያተ ጽሕፈት ማሕበራዊ ድሕነት ንስድራቤታት፤ ህጻናትን መንእሰያትን ሓገዝን ምኽርን ይህባ። ምስ መን ክትራኸብ ከም ዘለካ ኣብዚ ገጽ ምርኣይ ይከኣል።
www.frankfurt.de/sozialrathaeuser

Kinderbüro ኣብ ዝተፈላለየ ህጹጽ ኩነታት ንዝርከቡ ወለዲ፤ ስድራቤታትን ህጻናትን ምኽሪ ይህብ።
www.kinderbuero-frankfurt.de/beratung

ማእከላት ህጻናትን ስድራቤትን እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት ንዝርከቡ ወለዲ ምኽሪ ይህባ። ዝርዝር ናይ ኩለን ትካላት ትምህርቲ ስድራቤት፤ ወለድን ህጻናትን ኣብዚ ምርካብ ይከኣል፤
www.familienbildung-in-frankfurt.de

ውላድካ ወይ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይድንደን ድዩ?

እታ Netzwerk gegen Gewalt Hessen እትብል ብሮሸር ንጽልኢ ንምጽዋር ብዙሕ ምኽርታት ትህብ።
www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/mobbing

ንስኻ ወይ ውላድካ ንስኻ፤ ንሱ ወይ ንሳ ትጽረፍ ወይ ካልእ ጭንቀትን ጸገምን እንተሃልዩካ ናብ ናይ Nummer gegen Kummer ናይ ሓገዝ መስመር ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
www.nummergegenkummer.de

ገንዘባዊ ደገፍ የድልየካ ድዩ፧

ገንዘባዊ ሓገዝ እንተድኣ ደሊኻ፤ ኣብዚ ካብ Frankfurter Bündnis für Familien ዝመጸ ፍላይር ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል፤
www.frankfurter-buendnis-fuer-familien.de/finanzielle-leistungen

ናብ መበገሲ ገጽ ንመለስ "ሓበሬታ ወለዲ"

ኣርእስቲ ምረጽ AmkA.Info Online – መምርሒ ሓበሬታ፣ ማእከላት ምኽሪ፣ ኣገልግሎታት

 

ሕተተና ጥራይ! ማእከል ምኽሪ AmkA.Info

ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ: AmkA.Info ተወሳኺ ሓገዝ ክህበካ ይኽእል እዩ።

ቴሌፎን፤ 069 – 21 24 15 15

ወይ ድማ ብኢ-መይል ጽሓፍ፤ amka.info@stadt-frankfurt.de

ቋንቋታት ጀርመንኛ፡ እንግሊዝኛን ንዛረብ ኢና።

ብሮሸር፤ Frankfurt kann günstig

ናይ Frankfurter Bündnis für Familien ብሮሸር ብዛዕባ ሕሱርን ናጻን ናይ ትርፊ ግዜ ንጥፈታት ሰፊሕ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ይህብ።
www.kinderbuero-frankfurt.de/frankfurt-kann-guenstig  

ምኽሪ፤ Beratung vor Ort

ንስድራቤታት ዝኸውን ገንዘባዊ ደገፍን ምኽርታትን ዲኻ ትደሊ ዘለኻ? ከመይ ጌርካ ገንዘብ ክትቁጥብ ከም እትኽእል ኣብ ከባቢኻ ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ከመይ ጌርካ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል።

ኣብቲ ቦታ ምኽሪ ኣብ stadtRAUMfrankfurt ርኸብ። ኩሎም ዕለታትን ሓበሬታን፤
www.amka.de/beratung-vor-ort